En compliment del principi de transparència i deure informació establert pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament procedeix a informar els interessats sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades , així com dels drets que us assisteixen.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament
CIF: G63608467
Adreça Postal: C/ Mallorca, 349 – 08013 Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 932 073 165
Correu electrònic: barcelona@dominiquesbcn.cat
Delegat de Protecció de Dades: delegatPD@dominiquesbcn.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A la FUNDACIÓ tractem les dades personals dels interessats per a les següents finalitats:

 • Exercir la docència i gestionar la relació amb els alumnes, els seus pares, tutors o representants legals.
 • Gestionar les vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats.
 • Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors.
 • Mantenir i gestionar la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis.
 • Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
 • Respondre les consultes que fan els usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.

Per quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.
Quina categoria de dades demanem?

Són objecte de tractament les categories de dades següents, segons correspongui a cadascun dels interessats: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognom, adreça (postal i electrònica), document d’identitat i imatge. Altres Dades personals: Data i lloc de naixement, edat, sexe i nacionalitat i llengua materna. Dades acadèmiques: Formació i titulacions. Dades de família. Dades Professionals: Experiència professional, pertinença a col·legis ia associacions de professionals. Dades bancàries. Dades dinformació comercial: Activitats, negocis i llicències comercials.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals estarà relacionada amb la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. En aquest sentit, el tractament de les vostres dades personals estarà legitimat per algunes de les condicions següents:

 • L’execució del contracte de prestació de serveis com a base de legitimació per al manteniment i la gestió de la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis
 • L’execució del contracte laboral i el compliment d’una obligació legal com a base de legitimació per gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors, així com el compliment de les obligacions imposades per la normativa tributària i de seguretat social.
 • El compliment d’una missió realitzada en interès públic i l’interès legítim com a base legitimadora per a la utilització de sistemes de videovigilància per tal de garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.
 • El consentiment atorgat mitjançant una clara acció afirmativa per part de l’interessat com a base legitimadora per gestionar les vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats.
 • El consentiment atorgat mitjançant una clara acció afirmativa per part de l’interessat com a base legitimadora per respondre les consultes que fan els usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.
 • El consentiment atorgat mitjançant una acció afirmativa clara per part de l’interessat com a base legitimadora per a l’enviament d’informació sobre les activitats de la Congregació.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat d’obligació legal.

No es preveu fer transferències internacionals de dades.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DOMINICAS FEDE estem tractant dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En aquests casos, Dominicas FEDE ho comunicarà a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en este cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Dominicas FEDE deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici de defensa de possibles reclamacions.

També tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Els interessats tindran dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagin facilitat a Dominicas FEDE, en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica.

Per a l’exercici dels drets esmentats als apartats anteriors, els usuaris poden adreçar una comunicació per escrit al domicili social de DOMINICAS FEDE oa les adreces de correu electrònic barcelona@dominiquesbcn.cat o delegatPD@dominiquesbcn.cat, identificant-se adequadament en tots dos casos. Si el responsable del tractament tingués dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona que realitza la sol·licitud podrà sol·licitar que es faciliti informació addicional per confirmar la identitat.

També us informem el vostre dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent, si considereu que en el tractament de les vostres dades no s’estan respectant els vostres drets.

Quines mesures de seguretat tenim implantades?

La FUNDACIÓ us informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, el Responsable del tractament ha establert mesures per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.